Administrative Body

JITENDRA KUMAR JAIN CHETAN D SHAH DR. SHERLY PRAKASH Prof. R V KILIKAR
PRESIDENT COLLEGE MANAGER PRINCIPAL EDUCATIONAL ADVISOR